Plán udržitelné mobility a rozvoj cyklostezek

Strategie rozvoje cyklostezek a plán udržitelné mobility jsou základními nástroji pro efektivní řízení oblasti dopravy šetrné k životnímu prostředí v území.

Strategie rozvoje cyklostezek je základním střednědobým koncepčním rozvojovým dokumentem, jehož účelem je v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje efektivně podporovat rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky. Základem je analýza stavu a potřeb cyklodopravy a cykloturistiky na území obce, včetně zjištění aktuální situace sítě cyklistických komunikací a navržení krátkodobých a dlouhodobých řešení, která povedou ke zlepšení a dalšímu posilování pozice cyklistiky. Daná opatření podpoří využití cyklostezek a cyklotras, jako alternativního dopravního proudu, za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy při cestě do zaměstnání, škol či za zábavou.

Komplexnějším dokumentem je poté plán udržitelné mobility, jenž si klade za cíl uspokojit potřeby mobility osob v obcích. Jeho vypracování vede ke zlepšení kvality života zajištěním udržitelného dopravního systému z pohledu ekonomiky, sociálních a environmentálních potřeb, minimalizací nežádoucích dopadů dopravy na životní prostředí, národní hospodářství a společnost jako celek.