Strategie odpadového hospodářství

Strategie odpadového hospodářství přináší popis reálného stavu a možností nakládání s komunálními odpady na území obce, navrhuje základní způsoby řešení stanovených cílů pro využití odpadů a definuje soubor opatření a nástrojů, nezbytných k realizaci cílů.

Strategie odpadového hospodářství ve své analytické části obsahuje základní charakteristiku OH v obci, sleduje vývoj produkce jednotlivých typů odpadů v minulých letech a stanovuje prognózu produkce odpadů. Návrhová část nabízí vizi rozvoje a přehled všech oblastí podpory OH. Implementace definuje konkrétní aktivity, odpovědnost, časovou i finanční náročnost opatření, nabízí možné zdroje financování a poskytuje návrh optimalizace současného systému sběru tříděného odpadu.

Dokument pomáhá obci s přípravou na cíle odpadového hospodářství dle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.