Strategie bydlení

Studie rozvoje bydlení se zaměřuje na rozvoj a zkvalitňování podmínek pro bydlení, jakožto i na dlouhodobý rozvoj obce. V rámci studie je provedena analýza rozvojových ploch v obci, jsou definovány plochy pro rozvoj zástavby, popřípadě plochy, které je nutné zachovat z hlediska kvality životního prostředí. Komplexní studie navíc obsahuje také analýzu kapacitního nastavení dostupných služeb v obci z hlediska budoucího vývoje.

Obecná struktura dokumentu strategie bydlení:

 • Charakteristika obce (v jaké oblasti se obec nachází z pohledu hospodářství, věková struktura obyvatel, vzdělanostní struktura obyvatelstva, nezaměstnanost v obci, ekonomicky aktivní obyvatelstvo obce, možné dotační zdroje pro investora/vlastníka pro rozvoj lokality).
 • Základní popis rozvojových lokalit (identifikaci rozvojové plochy, základní identifikační údaje, – poloha rozvojové plochy, možné využití plochy/objektu podle územního plánu).
 • Základní popis infrastruktury (vodovod, kanalizace, plynovod, elektrická energie, centrální zásobování teplem, internet včetně typu připojení na internet).
 • Velikost rozvojových lokalit (rozloha, obsazenost), vlastnické vztahy.
 • Charakteristika dopravní dostupnosti (maximální vzdálenost od dálnice a rychlostní komunikace, maximální vzdálenost od silnice I. třídy, maximální vzdálenost od zastávky autobusu, maximální vzdálenost od zastávky vlaku).
 • Limity a omezení (ochranné pásmo vysokého napětí, CHKO, NP, památkově chráněné území, pásmo hygienické ochrany). 
 • Katalogové listy rozvojových lokalit a fotodokumentace.

Jak Vám může pomoci strategie rozvoje bydlení?

 • Slouží ke kompetentnímu rozhodování představitelů obce.
 • Pomůže s přípravou významných investic v rozvojových lokalitách.
 • Prohloubí spolupráci mezi partnery v území.
 • Pomůže získat finanční prostředky pro rozvoj obce.
 • Informuje veřejnost a místní podnikatelské subjekty o možnostech výstavby.
 • Usnadní rozhodování zastupitelstva obce.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz