1. září, 2022

Strategické plánování jako podmínka rozvoje obce

V dnešní době plné neočekávaných událostí, jako jsou nejrůznější ekonomické krize, environmentální katastrofy či politická rozhodnutí, je hlavním trendem jednání na poslední chvíli či zkrátka improvizace. V dlouhodobém horizontu je však důležité vědět, kam daný jedinec, firma či obec směřuje a jaké má cíle. Tento fakt tak odpovídá na otázku, proč je důležité strategicky plánovat.

Strategické plánování

Obecně lze říci, že hlavním úkolem strategického plánování v území je zlepšit nejen sociální a ekonomické podmínky, ale také například životní prostředí, a tedy celkově „lepší budoucnost“.

Současná podoba strategického plánování v České republice má kořeny v 90. letech 20. století. Do této doby byly veškeré metody a postupy značně odlišné. Postupem času se však kladl velký důraz na udržitelný a dlouhodobý rozvoj. V posledních letech se pak toto téma stalo čím dál víc diskutovanější, například s ohledem na změnu klimatu, je dlouhodobé směřování správným směrem důležitější, něž kdy předtím.

Strategické plánování – podmínka pro rozvoj obce

Strategické dokumenty

Klíčovým podkladem pro strategické plánování jsou strategické dokumenty. Umožňují nejen analyzovat současný stav území, ale také pomáhají definovat budoucí rozvojové priority. Formulují tak celkovou dlouhodobou vizi rozvoje obce a konkrétní aktivity, které ji budou naplňovat. Kvalitně zpracovaný strategický dokument pak snižuje citlivost na případné změny priorit při obměně politického vedení. V neposlední řadě se od něj odvíjí plánování rozpočtů obce, s čím souvisí také připravenost na dotační výzvy, které umožní financovat rozsáhlejší projekty. Důležitým aspektem je také to, že strategický dokument informuje místní obyvatele o aktivitách obce a jejím plánovaném rozvoji do budoucna.

Tvorba strategie

Na tvorbě strategického dokumentu se podílí nejen zastupitelstvo a externí odborníci, kteří dané problematice rozumí, ale také obyvatelé vybrané obce, kteří své území znají nejlépe. Nejčastěji se jedná o zapojení formou dotazníkového šetření, kdy respondenti mohou uvést jak konkrétní problémy své obce, tak také návrhy na zlepšení současné situace. Participace jednotlivých subjektů na tvorbě dokumentu tak vede k větší spolupráci mezi představiteli obce a veřejností.

Strategické plánování je tedy z hlediska dlouhodobého směřování velice důležité. Stejně tak, jako je tomu například v týmových sportech, tak také v případě určitého území je nutné znát svoji strategii či dlouhodobější cíle. Od této vize se pak odvíjí jednotlivé kroky, kterými se postupem času zmíněná vize naplní. Jedná se však o nikdy nekončící proces, jelikož je potřeba strategické dokumenty neustále přizpůsobovat aktuálním podmínkám a vnějším vlivům.