Strategie odpadového hospodářství

Strategie odpadového hospodářství přináší popis současného stavu a možností nakládání s komunálními odpady na území obce, navrhuje základní způsoby dosažení stanovených cílů pro využití odpadů a definuje soubor opatření a nástrojů, nezbytných k realizaci cílů.

Původcem komunálního odpadu je dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., obec. Obec tedy má přímou odpovědnost za fyzické nakládání s odpady na svém území. Každá obec si vytváří vlastní systém sběru, svozu a dalšího nakládání s odpady.

Strategie odpadového hospodářství ve své analytické části obsahuje základní charakteristiku odpadového hospodářství, přináší informace o výsledcích odpadového hospodářství, např. množství jednotlivých složek komunálního odpadu, celkové náklady obce na odpadové hospodářství, sleduje vývoj produkce jednotlivých typů odpadů v minulých letech a stanovuje prognózu produkce odpadů. Návrhová část nabízí vizi rozvoje a přehled všech oblastí podpory odpadového hospodářství. Implementace definuje konkrétní aktivity, odpovědnost, časovou i finanční náročnost opatření, nabízí možné zdroje financování a poskytuje návrh optimalizace současného systému sběru tříděného odpadu. Díky definovaným prioritám bude pro obec snadnější získat dotační podporu na nakládání s odpady nebo předcházení vzniku odpadů.

Jak Vám může pomoci strategie odpadového hospodářství?

  • Sleduje vývoj produkce jednotlivých druhů odpadů v minulých letech.
  • Poskytuje přehled o finanční bilanci odpadového hospodářství obce.
  • Stanovuje prognózu produkce jednotlivých druhů odpadů.
  • Pomáhá s přípravou významných investic v oblasti odpadového hospodářství.
  • Poskytuje návrh optimalizace současného systému sběru tříděného odpadu.
  • Pomáhá získat finanční prostředky na nakládání s odpady nebo předcházení vzniku odpadů.
  • Splnění informační povinnosti dle zákona č. 541/2020 Sb. (Přečtěte si článek na toto téma.)
  • Pomáhá obci s přípravou na cíle odpadového hospodářství dle nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. (článek – Strategie odpadového hospodářství jako nástroj připravenosti na cíle OH 2030)

Obec je zodpovědná za odpad vyprodukovaný obyvateli na jejím území, a proto by měla mít vytvořenou svou vlastní strategii udržitelného rozvoje odpadového hospodářství, podle které by se vypořádávala s rostoucími nároky na třídění a využívání odpadu.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz