Akční plány

Akční plán je prováděcím dokumentem strategie rozvoje. Hlavním úkolem dokumentu je stanovení konkrétních kroků k naplnění cílů strategie. Akční plán je tedy implementačním dokumentem strategie a zaměřuje se zejména na specifikaci konkrétních opatření, určených k realizaci v kratším časovém horizontu.

V akčním plánu strategického dokumentu jsou uvedeny projekty, které se budou realizovat po dobu platnosti akčního plánu, u jednotlivých projektů by měla být zřejmá příslušnost k jednotlivým cílům a prioritám. Projekty, uvedené v akčním plánu, by měly být vybrány na základě:

  • načasování,
  • velikosti ovlivněného území,
  • finanční náročnosti,
  • realizovatelnosti.

Součástí akčního plánu by mělo být rovněž stanovení finančních prostředků, určených na zpracování projektových dokumentací k projektům, které jsou předmětem akčního plánu. Akční plán bývá zpravidla sestaven na období dvou let.

Jak Vám může pomoci akční plán?

  • Stanovuje konkrétní kroky k naplnění cílů strategie.
  • Zaměřuje se pouze na prioritní a nejvíce realizačně připravené projekty.
  • Pomůže s přípravou významných investic.
  • Kontrola plnění akčního plánu je přehledná a snadná.

Akční plán může být součástí strategie, nebo se může jednat o samostatný dokument, který bude na strategii navazovat.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz