Akční plány

Akční plán je implementačním dokumentem strategie a zaměřuje se zejména na specifikaci konkrétních opatření, určených k realizaci v kratším časovém horizontu.

Jedná se o soubor plánovaných projektů a aktivit, jejichž prostřednictvím mají být naplněny cíle strategie. Akční plán může být součástí strategie, nebo se může jednat o samostatný dokument, který bude na strategii navazovat.