Strategie cestovního ruchu

Zpracování strategie cestovního ruchu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, na základě kterého byla obcím, respektive svazkům obcí, svěřena do samostatné působnosti na svém území možnost rozvoje cestovního ruchu.

Obsahem strategie turistického ruchu je vymezení oblastí podpory turistického ruchu, stanovení priorit rozvoje a také konkrétních aktivit k zajištění podmínek pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území obce tak, aby byl při minimalizování negativních dopadů turismu co nejpozitivněji ovlivněn socioekonomický rozvoj obce.

Základním východiskem pro tvorbu strategie je analytická část, která shrnuje základní poznatky o cestovním ruchu v území. Dalším předpokladem pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu je vytvoření návrhové části, která stanovuje rozvojovou vizi, cíle a navazující opatření. Z návrhové části následně vychází implementační část, která určuje procesy a kompetence při realizaci strategie a definuje projekty a aktivity, díky kterým budou naplněny cíle strategie.

Vliv strategií cestovního ruchu na rozvoj obcí a měst spočívá především ve zhodnocení jejich přírodních a kulturně historických atraktivit a pozitivním vlivu na ekonomickou stránku daného území. Řádně zpracovaná strategie mnohdy dokáže kreativním způsobem řešit nedostatky a rozvíjet příležitosti dané oblasti.

Rozvoj cestovního ruchu může v území způsobit i potíže (např. místní přicházejí o část svého soukromí, vyšší provoz na silnicích, krmení hospodářských zvířat ad.), těmto negativním jevům je však možno předcházet správným nastavením a nasměrováním rozvoje cestovního ruchu.

Jak Vám může pomoci strategie cestovního ruchu?

  • Definování cest k rozvoji udržitelného turismu.
  • Vyšší zájem návštěvníků.
  • Zlepšení péče o vzhled obce a prostředí v obci.
  • Vytvoření profilu návštěvníka.
  • Navázání spolupráce s místními podnikatelskými subjekty ke společnému nastavení turistických balíčků.
  • Pomoc se ziskem finančních prostředků pro rozvoj turismu.
  • Zhodnocení přírodních a kulturně historických atraktivit.
  • Vznik nové volnočasové infrastruktury a služeb – odpočívadel, místních muzeí, restaurací apod.
  • Zviditelnění obce.

Cestovní ruch představuje komplexní hospodářské odvětví, jež mimo jiné významně ovlivňuje zaměstnanost, příjmy místního rozpočtu a investiční aktivitu v území.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz