Strategie cestovního ruchu

Zpracování strategie vychází ze zákona č.128/2000 Sb. o obcích, na základě kterého byla obcím, respektive svazkům obcí, svěřena do samostatné působnosti na svém území možnost rozvoje cestovního ruchu.

Obsahem strategie turistického ruchu je vymezení oblastí podpory turistického ruchu, stanovení priorit rozvoje a také konkrétních aktivit k zajištění podmínek pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu na území obce tak, aby byl při minimalizování negativních dopadů turismu co nejpozitivněji ovlivněn socioekonomický rozvoj obce.

Základním východiskem pro tvorbu strategie je analytická část, která shrnuje základní poznatky o cestovním ruchu v území. Dalším předpokladem pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu je vytvoření návrhové části, která stanovuje rozvojovou vizi, cíle a navazující opatření. Z návrhové části následně vychází implementační část, která určuje procesy a kompetence při realizaci strategie a definuje projekty a aktivity, díky kterým budou naplněny cíle strategie.

Cestovní ruch představuje komplexní hospodářské odvětví, jež mimo jiné významně ovlivňuje zaměstnanost, příjmy místního rozpočtu a investiční aktivitu v území.