Plán udržitelné mobility a rozvoj cyklostezek

Strategie rozvoje cyklostezek a plán udržitelné mobility jsou základními nástroji pro efektivní řízení oblasti dopravy šetrné k životnímu prostředí v území.

Strategie rozvoje cyklostezek je základním střednědobým koncepčním rozvojovým dokumentem, jehož účelem je v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje efektivně podporovat rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky. Základem je analýza stavu a potřeb cyklodopravy a cykloturistiky na území obce, včetně zjištění aktuální situace sítě cyklistických komunikací a navržení krátkodobých a dlouhodobých řešení, která povedou ke zlepšení a dalšímu posilování pozice cyklistiky. Daná opatření podpoří využití cyklostezek a cyklotras, jako alternativního dopravního proudu, za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy při cestě do zaměstnání, škol či za zábavou.

Strategie rozvoje cyklostezek napomáhá k realizaci opatření pro trvalé a plošné zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu. Dokument rovněž vytváří pozitivní marketing jízdních kol, díky němuž je zřejmý kladný vztah obce k cyklistům. Cílem strategie rozvoje cyklostezek je rovněž zlepšit atmosféru ve společnosti ve prospěch cyklistické dopravy a vzájemnou ohleduplnost všech účastníků dopravy, která posílí subjektivní pocit bezpečí a ochotu používat jízdní kolo.

Jak Vám může pomoci strategie rozvoje cyklostezek?

  • Zvyšování bezpečnosti cyklodopravy.
  • Zefektivnění propagace cyklodopravy.
  • Marketingová podpora cyklistiky.
  • Zajištění financování cyklistické infrastruktury.
  • Provázanost s okolními cyklotrasami.
  • Plánování zázemí pro cyklisty, vč. doprovodné cykloinfrastruktury.

Komplexnějším dokumentem je poté plán udržitelné mobility, jenž si klade za cíl uspokojit potřeby mobility osob v obcích. Jeho vypracování vede ke zlepšení kvality života zajištěním udržitelného dopravního systému z pohledu ekonomiky, sociálních a environmentálních potřeb, minimalizací nežádoucích dopadů dopravy na životní prostředí, národní hospodářství a společnost jako celek. Cílem dokumentu je mimo jiné zajistit bezpečnost a bezbariérovost v kritických úsecích.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz