Strategie Smart City

Základem chytré obce nebo města je strategie SMART city. Vhodná technická či technologická řešení a inovativní postupy vedou k dosahování cílů – udržitelného rozvoje – efektivněji, v kratším čase a s menším počtem nepředvídatelných problémů. Koncept inteligentních měst/regionů je fenoménem moderní doby a na území Evropy je vnímám jako reakce na zvýšenou urbanizaci a jako další krok ve vývoji Regionální politiky EU. Ve stručnosti lze shrnout ideu tohoto konceptu jako využití moderních technologií s cílem zefektivnit chod města a zjednodušit jeho využití směrem k jeho obyvatelům.

Pojem SMART city neboli chytré město, představuje koncept strategického řízení měst, ale také obcí, nebo regionů, za využití moderních technologií. Primárním cílem je zajištění kvalitního života obyvatel, kdy jsou jako nástroje využívány moderní technologie pro ovlivňování kvality života ve městě a následně k dosahování hospodářských a sociálních cílů měst. Nejširší uplatnění tento koncept nachází v oblasti energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji řešit nasazením vhodných informačních a komunikačních technologií.

Rámec strategie SMART city lze rozdělit na 4 na sebe navazující úrovně:

 • Organizace (vize města/strategie)
 • Komunita (zapojení občanů, informovanost)
 • Infrastruktura (mobilita, služby)
 • Výsledná kvalita života

Jak Vám může pomoci strategie SMART city?

 • Zvýšení efektivity fungování města/ obce.
 • Rozvoj, inovace, technologie.
 • Zvýšení bezpečnosti.
 • Pohodlnější užívání veřejného prostoru.
 • Zjednodušení komunikace města s jeho obyvateli.
 • Zjednodušení běžného života ve městě.
 • Zatraktivnění města a zvýšení jeho využitelnosti, dostupnosti a atraktivnosti.
 • Snížení ekologické stopy města.
 • Optimalizace procesů (v dopravě, energetice, veřejné správě).

Strategie SMART city vychází z metodiky MMR “Metodika pro přípravu a realizaci konceptu Smart Cities na úrovni měst, obcí a regionů” (2018). Koncept má při správném nastavení potenciál výrazným způsobem zlepšit městské prostředí a pomoci lépe komunikovat se svými obyvateli, i lépe využívat zdroje.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz