Vodohospodářské a krajinné strategie

Dokumenty, zaměřující se na problematiku zadržení vody v krajině a životního prostředí obsahují veškeré počáteční analýzy a posudky, až po návrhy technických řešení. Jsou podloženy komplexním terénním výzkumem a mapováním za pomocí aplikace Gisella. Dokumenty jsou doplněny o mapové vrstvy v prohlížečce WEGAS. V rámci projektů zaměřených na krajinu zajišťujeme:

Strategie adaptačních opatření na zadržení vody v krajině

Cílem strategie je zadržet vodu v krajině a adaptovat se tak na probíhající klimatické změny. Jsou zde popsána opatření na zmírnění následků přívalových povodní a eroze jako je obnova říčních koryt a jejich okolí, mokřadů a malých vodních nádrží dalšími dlouhodobými opatřeními v celém povodí.

Studie odtokových poměrů – zadržení vody v krajině

Zhodnocení ohrožení celého katastru z hlediska vodní a větrné eroze a zadržení vody v krajině. Návrhy protipovodňových a protierozních opatření ve studované oblasti.

Studie odtokových poměrů – přívalové povodně

Posouzení kritických bodů a povodí, odkud přicházejí přívalové povodně. Doporučené změny využití území, stanovení odtokových parametrů včetně návrhů opatřen

Studie odtokových poměrů – záplavová území

Výpočet rozlivových čar na malých tocích, určení ohrožených objektů v daném území. Stanovené kritických linií a míst omezujících odtokové poměry včetně mapových výstupů.

Koncepce hospodaření s vodou na území obce

Komplexní zhodnocení hospodaření s vodou v obci. Na základě terénního šetření vytipování problémových lokalit, návrhy řešení a jejich vizualizace.

Posouzení vodních nádrží

Zmapování kritických míst na vodních nádržích, vodních tocích i z hlediska odtoku v krajině při přívalových povodních. Vytvoření katalogových listů objektů včetně popisu aktuálního stavu, návrhů opatření a fotodokumentace.

Pro více informací navštivte naši webovou stránku vodohospodarskeprojekty.cz

Odborný kontakt

Mgr. Ondřej Kinc
Tel.: +420 775 571 543
E-mail: kinc@envipartner.cz

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz