Strategie rozvoje mikroregionu

Strategie rozvoje mikroregionu je koncepčním dokumentem, který napomáhá systematicky řídit a organizovat změny v území, vychází ze znalosti daného území a jeho potenciálu. Úlohou mikroregionů je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů obcí v oblasti místního rozvoje.

Strategický rozvojový dokument mikroregionu je střednědobým dokumentem, který má za cíl přispět k celkovému rozvoji území, umožnit ekonomický, kulturní i sociální růst oblasti a přispět tak ke zvýšení kvality života občanů.

Návrhová a implementační část obsahují seznam navrhovaných aktivit, popisují jejich harmonogram, možná rizika a finanční náročnost každého projektu. Klíčovým bodem návrhové části jsou aktivity, které mohou obce realizovat společně a které přináší „úspory z rozsahu“.

Strategie vychází z potřeb mikroregionu jako územního celku, současně respektuje i zájmy jednotlivých obcí svazku a akceptuje hlavní směry rozvoje, priority a cíle vyšších územních celků. Strategický plán je připravován v souladu s cíli krajských i národních strategických dokumentů.

Jak Vám může pomoci strategie rozvoje mikroregionu?

  • Napomáhá systematicky řídit a organizovat změny v území.
  • Charakterizuje slabé a silné stránky dané oblasti, vymezuje základní priority rozvoje území.
  • Pomůže s přípravou významných investic s rozmyslem a předstihem.
  • Prohloubí spolupráci mezi partnery v území.
  • Pomůže získat finanční prostředky pro rozvoj mikroregionu.
  • Informuje veřejnost a místní podnikatelské subjekty o budoucích cílech.

Strategie rozvoje mikroregionu je schválena valnou hromadou mikroregionu. Po schválení dokumentu se strategie stává závazným dokumentem pro území daného mikroregionu na stanovené období.

Prováděcím dokumentem strategie rozvoje mikroregionu je akční plán. Hlavním úkolem dokumentu je stanovení konkrétních kroků k naplnění cílů strategie. V akčním plánu mikroregionu jsou uvedeny projekty, které se budou realizovat po dobu platnosti akčního plánu. Akční plán bývá zpravidla sestaven na období dvou let.

Strategický plán je živý dokument, který je nutné stále konfrontovat s reálnou situací, vývojovými trendy a průběžně aktualizovat, aby bylo možné modifikovat harmonogram navrhovaných aktivit samotné realizace podle měnících se podmínek.

Potřebujete poradit? Chcete si objednat strategii?

Ing. Kateřina Slezáčková 737 540 655 slezackova@envipartner.cz