Strategie rozvoje mikroregionu

Strategie rozvoje mikroregionu je střednědobým strategickým dokumentem, který má za cíl přispět k celkovému rozvoji území, umožnit ekonomický, kulturní i sociální růst oblasti a přispět tak ke zvýšení kvality života občanů. Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku, který vyjadřuje předpokládaný vývoj mikroregionu v budoucnosti.

Strategie ve své analytické části charakterizuje jednotlivé obce mikroregionu a formuluje jejich hlavní problémy. Situace v mikroregionu je srovnávána se skutečnostmi u vyšších územních celků (zejména krajem, Českou republikou). Ze získaných dat je sestavena SWOT analýza, která odhaluje silné i slabé stránky, příležitosti a ohrožení a udává tedy směr, kterým se má mikroregion v budoucnu vydat.

Návrhová a implementační část obsahují seznam navrhovaných aktivit, popisují jejich harmonogram, možná rizika a finanční náročnost každého projektu. Klíčovým bodem návrhové části jsou aktivity, které mohou obce realizovat společně a které přináší „úspory z rozsahu“.

Strategie vychází z potřeb mikroregionu jako územního celku, současně respektuje i zájmy jednotlivých obcí svazku a akceptuje hlavní směry rozvoje, priority a cíle vyšších územních celků. Strategický plán je připravován v souladu s cíli krajských i národních strategických dokumentů.

Strategický plán je živý dokument, který je nutné stále konfrontovat s reálnou situací, vývojovými trendy a průběžně aktualizovat, aby bylo možné modifikovat harmonogram navrhovaných aktivit samotné realizace podle měnících se podmínek.