Participace

„Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.“ (zákon č. 128/2000 Sb.). Participace představuje doplněk, obohacení a podklad pro rozhodování zastupitelstva. Zapojení obyvatel přináší náhled z jiného úhlu, poskytuje inspiraci a zlepšuje informovanost v obci. Participační procesy odhalí názory a postoje i méně politicky aktivních občanů. Pro zapojení co největšího počtu osob slouží dotazníkové šetření, naopak pocitová mapa představuje interaktivní a moderní nástroj, který pracuje s prostorovými informacemi. Veřejné projednání přináší možnost diskuse nad konkrétními projekty. Tematické pracovní skupiny zapojí do rozvoje hlavní aktéry v území.

Dotazníkové šetření

 • nejrozšířenější a nejběžnější metoda participace obyvatel
 • vhodné pro vyhodnocení potřeb co nejrozsáhlejšího okruhu občanů
 • možnost tematicky širokého zaměření otázek
 • realizace v online nebo fyzické podobě

Pocitová mapa

 • jedná se o přenos pocitů / informací do mapového podkladu
 • moderní prostředek pro plánování veřejných prostor
 • realizace v online (WEGAS) nebo fyzické podobě

Veřejné projednání

 • slouží k prezentaci a diskusi tvorby strategie, jednotlivých projektů nebo samotných záměrů
 • participace na úrovni informování a konzultace 
 • součástí je moderovaná zapisovaná diskuze a sběr ústních i písemných připomínek 
 • realizace v online nebo fyzické podobě

Pracovní skupiny

 • získání informací ke zvolenému tématu od skupin aktérů, které se vyznačují sdílenými charakteristikami nebo zájmy
 • diskuse skupin je vedena moderátorem s cílem zjistit, jak skupina vnímá určité téma, názory, postoje
 • skupina se obvykle skládá z 5 – 10 členů