Participace obyvatel v plánovacích procesech strategického rozvoje

Participace neboli zapojení obyvatel do strategického rozvoje přináší nový úhel pohledu, poskytuje inspiraci a zlepšuje informovanost v obci. Představuje doplněk, obohacení a podklad pro rozhodování zastupitelstva. Participační procesy odhalí názory a postoje i méně politicky aktivních občanů.

Pro zapojení co největšího počtu osob slouží dotazníkové šetření, naopak pocitová mapa představuje interaktivní a moderní nástroj, který pracuje s prostorovými informacemi. Veřejné projednání přináší možnost diskuse nad konkrétními tématy. Tematické pracovní skupiny zapojí do rozvoje hlavní aktéry v území.

Dotazníkové šetření

Navrhneme dotazník na míru Vaší obci, aby odhalil skutečné problémy a potřeby občanů. Realizaci celého procesu sběru odpovědí zajistíme a získané informace následně vyhodnotíme. Dotazník můžeme realizovat online i v tištěné podobě. Zprávu s výsledky dotazníkového šetření předložíme vedení obce k diskuzi. Získané informace umožní začlenit potřeby občanů do rozvojových plánů obce.

 • nejrozšířenější a nejběžnější metoda participace obyvatel
 • vhodné pro vyhodnocení potřeb co nejrozsáhlejšího okruhu občanů
 • možnost tematicky širokého zaměření otázek
 • realizace v online nebo fyzické podobě
 • podpora přístupu bottom-up (tzv. zdola nahoru)

Pocitová mapa

Zprostředkujeme sběr názorů od občanů do pocitové mapy v reálné (prostřednictvím fyzické mapy) i on-line formě (za pomoci využití GIS nástrojů – webové aplikace WEGAS). Navrhneme vhodné otázky do pocitové mapy na základě řešených problémů v území. Práce s mapou je jednoduchá a interaktivní, jedná se o běžný nástroj územního a strategického plánování.

 • interaktivní a moderní nástroj, který pracuje s prostorovými informacemi
 • jedná se o přenos pocitů / informací do mapového podkladu
 • moderní prostředek pro plánování veřejných prostor
 • realizace v online (WEGAS) nebo fyzické podobě

Veřejné projednání

Uspořádáme veřejné projednání ve Vaší obci. Program veřejného projednání připravíme na míru, po vzájemné dohodě se starostou obce, abychom se zaměřili na nejdiskutovanější témata. Vytvoříme propagační materiály k veřejnému projednání. Součástí je rovněž moderovaná zapisovaná diskuze a sběr ústních i písemných připomínek. Cílem je rozproudit diskuzi mezi občany a umožnit vyjádření jejich názorů a potřeb v neformální atmosféře.

 • slouží k prezentaci a diskusi tvorby strategie, jednotlivých projektů nebo samotných záměrů
 • participace na úrovni informování a konzultace 
 • součástí je moderovaná zapisovaná diskuze a sběr ústních i písemných připomínek 
 • realizace v online nebo fyzické podobě

Pracovní skupiny

Společně vytvoříme pracovní skupiny k projednání návrhové a implementační části, popř. k vytvoření akčního plánu strategie. Připravíme kompletní program i materiály k pracovním skupinám. Zajistíme koordinaci a facilitaci jednání pracovních skupin. Hlavním záměrem realizace pracovních skupin je vytvoření tvůrčího prostředí pro formulaci strategie a její následnou implementaci.

 • získání informací ke zvolenému tématu od skupin aktérů, které se vyznačují sdílenými charakteristikami nebo zájmy
 • diskuse skupin je vedena moderátorem s cílem zjistit, jak skupina vnímá určité téma, názory, postoje
 • skupina se obvykle skládá z 5 – 10 členů