Plánování

Strategický dokument představuje ucelený soubor opatření směřujících k dosažení stanovených cílů ve střednědobém až dlouhodobém časovém horizontu. Strategie se skládá ze vzájemně propojených a informačně vyvážených celků – analýzy, návrhové části a implementace. Na základě popisu současné situace jsou vymezeny problémy a přednosti území, stanovena vize, definovány strategické cíle a konkrétní opatření, jejichž prostřednictvím je vize rozvoje naplněna. Implementace strategie rovněž obsahuje časovou, finanční a personální odpovědnost k jednotlivým opatřením. Strategické plány měst a obcí by vždy měly vycházet z cílů definovaných v dokumentech vyšších nadřazených celků (tzn. strategických plánů mikroregionů, ITI, regionálních center, nebo národních dokumentů) a respektovat je.

Proč strategicky plánovat

 • srovnání minulého a současného stavu, predikce vývoje území ve všech socioekonomických odvětvích
 • vytvoření reálných a promyšlených cílů v jednotlivých odvětvích místo ad hoc řešení
 • definování konkrétních způsobů a zdrojů k dosažení stanovených cílů
 • určení priorit rozvoje napříč měnícímu se politickému vedení
 • spolupráce územní samosprávy s veřejností
 • zvýhodnění při žádostech o externí zdroje financování

Při rozvoji obce je nutné uplatňovat principy dobrého vládnutí (Good Governance), což znamená akcentovat tři klíčové aspekty: přijímat správná rozhodnutí, přijatá rozhodnutí provádět procesně správně a o prováděných krocích vhodnou formou komunikovat.

Proces tvorby strategického plánu

 • příprava, úvodní jednání, stanovení časového období dokumentu
 • zjištění a rozbor informací vyplývajících z nadřazených strategických dokumentů
 • tvorba profilu území (komplexní analýza prostředí obce)
 • zapojení občanů do procesů plánování
 • stanovení silných a slabých stránek, příležitostí i hrozeb obce či města na základě zjištěných údajů pomocí SWOT analýzy
 • definice vize, cílů a opatření
 • implementace
 • diskuse a připomínkování
 • schválení strategie zastupitelstvem obce
 • monitoring a vyhodnocování
 • aktualizace dokumentu

Co by měla splňovat kvalitní strategie

 • systematičnost (zahrnovat celé území obce)
 • selektivnost (definovat priority rozvoje)
 • provázanost (opatření a cílových skupin)
 • soustavnost (průběžný monitoring a vyhodnocování)
 • otevřenost (názorům a potřebám obyvatel)
 • dlouhodobost (min. na období 4 let)
 • reálnost