1. února, 2023

Význam SWOT analýzy v rámci strategických dokumentů

Pro rozvoj obcí a regionů ve 21. století je stěžejní jejich konkurenceschopnost. K tomu, aby byla obec opravdu konkurenceschopná, je nutné znát jak její silné stránky, které mohou přispět k rozkvětu obce, tak slabé stránky, které naopak mohou případný rozvoj ohrozit.  K nejpoužívanějším nástrojům při stanovení těchto možností a limitů území se řadí SWOT analýza.

SWOT analýza

SWOT analýza představuje koncepční rámec, jakým lze porovnat vnitřní silné a slabé stránky obce s vnějšími hrozbami a příležitostmi, které mohou mít přímý vliv na rozvoj území. Při tvorbě strategických dokumentů je SWOT analýza vytvořena na základě výsledků analytické části, která se zaměřuje, jak na socioekonomické, tak na fyzickogeografické charakteristiky území. Následná identifikace silných a slabých stránek, případně příležitostí a hrozeb, představuje základní kameny tvorby rozvojového plánu obce.

Co vlastně znamená zkratka SWOT?

Při zpracování SWOT analýzy platí několik zásad:

  1. Silné a slabé stránky vychází z vnitřních podmínek a objektivně odrážejí současnou situaci v obci.
  2. Příležitosti a hrozby jsou projevem vnějších faktorů, které nemá obec plně ve své moci. Zároveň tyto faktory nastiňují možný vývoj v budoucnosti.
  3. Jednotlivé faktory v dílčích částech SWOT analýzy by měly být seřazeny dle důležitosti.
  4. SWOT analýza by měla být vytvořena zcela individuálně podle lokálních podmínek v území.

Kvalitně zpracovaná SWOT analýza, společně s vybranou metodou participace veřejnosti, představuje základ každého strategického dokumentu. Takto zpracovaná strategie dále může napomoci k udržitelnému rozvoji obce a do budoucnosti zajistí její konkurenceschopnost.