1. července, 2021

Koncepce, strategie a akční plány – význam pojmů

Nejčastějšími typy strategických dokumentů jsou koncepce, strategie, popřípadě akční plány. Časová platnost dokumentů obvykle nepřesahuje 7 let, jelikož reflektují programové období EU. Jaké jsou ale hlavní rozdíly mezi jednotlivými typy dokumentů?

Díky průzkumu bylo zjištěno, že na vládní úrovni existuje 23 různých názvů, které byly použity u 262 dokumentů. Na krajské úrovni se vyskytovalo 14 různých pojmů u více než 350 dokumentů. Dokumenty se stejným názvem přitom často měly různou strukturu a naopak, dokumenty se stejnou strukturou byly pojmenované různými názvy. Nejčetnější skupinou strategických nebo prováděcích dokumentů na úrovni obcí a krajů jsou koncepce a strategie (50 % všech dokumentů).

Dle metodického doporučení, vydaného MMR je Koncepce dokument, který řeší konkrétní problematiku, klade důraz na analytickou a strategickou část, neobsahuje implementační část, resp. ji zmiňuje pouze rámcově, implementace je řešena v samostatném prováděcím dokumentu zejména v následném implementačním plánu.

Naproti tomu Strategie řeší konkrétní problematiku, obsahuje provázané a vyvážené části – analytickou, strategickou a implementační; implementační část zahrnuje všechny prvky implementace strategie.

Prováděcím dokumentem, který zabezpečuje realizaci strategických dokumentů je Akční plán, který je však zpracováván na krátkodobý časový horizont, aby mohl pružně reagovat na měnící se podmínky.