1. března, 2023

Nejlepší způsoby zpracování strategie rozvoje obce

Strategické řízení rozvoje obce umožní přistupovat k rozvoji obce zodpovědně a profesionálně. Pomáhá nacházet správné věci, provádět je správně a správně o nich komunikovat. Proto je jednoznačným nástrojem dobrého vládnutí. Tvorbu strategického plánu lze však realizovat několika způsoby.

Komunitní přístup zpracování strategie

Strategie rozvoje obce může být zpracovávána přímo vedením obce, kdy je často vytvořena pracovní skupina z řad obecních zastupitelů a zájemců z řad veřejnosti. Jedná se o komunitní přístup ke zpracování dokumentu, který s sebou nese riziko spojené s neodborností představitelů obce v oblasti strategického plánování jako takového. Pozitivem tohoto přístupu je fakt, že dokument zpracovávají lidé, kteří danou obec velmi dobře znají a mají nejlepší informace o místních podmínkách. Pro vypracování strategického dokumentu volí představitelé obce nejčastěji webovou aplikaci ObcePRO, která je nástrojem Ministerstva pro místní rozvoj, jenž podporuje obce při tvorbě Programu rozvoje obce (PRO). Aplikace nabízí zpracovatelům vzdělávání v oblasti procesu tvorby PRO, nástroje pro řízení a hodnocení PRO a šablonu, která slouží k samotné tvorbě PRO a obsahuje nápovědy a metodické komentáře k jednotlivým pracovním krokům a kapitolám. Pokud ovšem starosta k rozvojovým aktivitám přistoupí pouze intuitivně, může pro budoucí směřování obce nadělat víc škody než užitku.

Kombinace expertního a komunitního přístupu

Zpracovávání strategických dokumentů se věnují také externí firmy, které nabízí obcím kvalifikovaný a odborný přístup ke zpracování Strategie rozvoje obce. V tomto případě je klíčová dobrá spolupráce mezi zpracovatelskou firmou a vedením obce.       Tento přístup ke zpracování představuje kombinaci expertního a komunitního přístupu. Tým expertů z externí firmy zpracovává samotný dokument na základě podkladů a připomínek od představitelů obce, kteří mají komplexní přehled o problematice dané obce.

V rámci studie, která se zabývala kvalitou zpracování strategických dokumentů (zejména analytických částí), bylo zjištěno, že nejvyšší kvality dosahují dokumenty, které byly zpracovány externí firmou. Ve studii byly posuzovány dílčí vlastnosti 10 strategických dokumentů, které přispívají k jejich kvalitě a přínosu pro samotné obce, jako jsou například aktuálnost použitých dat, struktura analytické části, provázanost analytické a návrhové části či celková formální úroveň dokumentu. Posuzovány byly dokumenty zpracované externí firmou, obcí i za využití aplikace ObcePRO.

V tabulce níže je uvedena míra naplnění stanovených předpokladů, které by měla dobrá strategie rozvoje obce splňovat.

Z výsledků vyplývá, že nejkvalitnější dokumenty mají obce, které při zpracování spolupracovaly s externí firmou. Naopak nejhorší kvality nabývají dokumenty, které si obce zpracovávaly svépomocí, bez aplikace ObcePRO.