1. září, 2021

Plán rozvoje sportu je pro obce povinný od roku 2018

Od 1. července 2018 mají obce povinnost v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění v souladu se zákonem č. 230/2016 Sb. Tato povinnost reflektuje posun významu sportu a pohybových aktivit v současné společnosti, kdy z důvodu vývoje nových technologií dochází k obecnému snižování pohybové aktivity člověka.

Sport lze řadit mezi důležitou součást života obyvatel. Kromě plnění funkce způsobu trávení volného času, má významný vliv na prevenci sociálně patologických jevů apod. Proto je žádoucí, aby obecní samosprávy vytvářely kvalitní podmínky v oblasti sportu vedoucí mj. k soudržnosti a integraci místních obyvatel. Důležitým nástrojem pro zkvalitňování podmínek je zvláště realizace plánu rozvoje sportu.

Plán rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu patří mezi střednědobé dokumenty, které jsou v současné době samosprávy obcí povinné pořizovat v souladu se zákonem č. 230/2016 Sb. Jeho základním cílem je stanovit zásady, a dále vymezit odpovídající potřeby a priority, jimiž by se obec měla při strategickém řízení v oblasti sportu do budoucna řídit. Dokument zároveň musí být zpracován v souladu s koncepcí státní politiky sportu schválenou vládou České republiky (Koncepce Sport 2025). Plán rozvoje sportu má doporučenou metodiku zpracování, kterou vydalo MŠMT.

Jedná se o živý dokument, který je zpracovatelskou firmou ve spolupráci s vedením obce průběžně aktualizován a doplňován na základě aktuálních potřeb a priorit. To směřuje k vytváření kvalitních a stabilních podmínek sportovního zázemí obce, což umožňuje její zdravý rozvoj.