1. prosince, 2022

Plánu rozvoje sportu obce: vzor a vazba na rozpočet

Plán rozvoje sportu obce je střednědobý dokument konkretizující cíle, opatření, možnosti podpory a dostupné finanční zdroje, které přispějí k vyššímu využití potenciálu sportu. Plán rozvoje sportu na místní úrovni by měl vycházet z koncepčních materiálů rozvoje na úrovni kraje a v širším kontextu ze statní koncepce podpory sportu.

Rozvoj a podpora sportu

Rozvoj a podpora sportu se stává stále důležitějším aspektem, zejména u dětí a mladistvých. Podíl dětí v ČR, splňujících pohybová doporučení dle WHO, se v průběhu času snižuje. Rostoucí trend naopak pozorujeme u trávení volného času dětí u počítače, tabletu apod.

Úkolem obce je zprostředkovat obyvatelům kvalitní a rozmanité prostředí pro seberealizaci v oblasti pohybu a sportu obecně, napříč věkovými kategoriemi. Plán rozvoje sportu je nástrojem, který pomáhá vedení obcí zajistit koncepční a dlouhodobý rozvoj sportu.

Zákon o podpoře sportu

Dle novely zákona č. 230/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, je mimo jiné stanovena také doporučená osnova plánu rozvoje sportu pro obce a města. Dle zákona mají obce povinnost mít plán rozvoje sportu zpracovaný. Vzhledem k různorodé povaze obcí a měst je dosti obtížné stanovit jednotnou metodiku. Doporučená osnova tedy obsahuje zejména neopomenutelné oblasti, které by měly být v každém plánu rozvoje sportu začleněny. Dle požadovaného rozsahu si však každá obec může upravit obsah plánu tak, aby odpovídal její působnosti.

Obsah plánu sportu

Úvod

V úvodu plánu by měl být popsán aktuální stav v oblasti sportu, včetně specifik této oblasti, daných v rámci regionu. Je vhodné použít také statistická data o obecné demografii, případně o sportování obyvatel, které lze získat např. dotazníkovým šetřením.

Základní východiska

Tato část plánu slouží k identifikaci základních problémů v oblasti sportu v dané obci, případně v celém regionu. Měl by zde být popsán současný stav, včetně všech partnerů, kteří v daném regionu v oblasti sportu působí, nebo by dle vytvářeného plánu měli spolupracovat.

Multiplikační dopady sportu

Kapitola popisuje propojení sportu s ostatními oblastmi lidského života v daném regionu. Jedná se zejména o zdravotní dopady, rekreaci, zdatnost, socializaci, seberealizaci, ekonomiku apod.

Definování strategických cílů obce

Zde jsou stanoveny prioritní oblasti a strategické cíle plánu, jako jsou například: sport dětí a mládeže, sport pro všechny, sportovní infrastruktura, významné sportovní akce s přesahem do krajské a celostátní úrovně.

Přístupy obce k naplnění stanovených priorit a cílů

Zde by měla být popsána konkrétní opatření pro reálné naplňování vlastního plánu rozvoje sportu. Priority a cíle je možné dále specifikovat do konkrétních aktivit, které je vhodné dále doplnit o informace, jako jsou potenciální zdroje financování či časový harmonogram v rámci daného období, na které je plán zpracováván.

Financování sportu z rozpočtu obce

Ve většině případů se jedná o „dotační politiku“ financování podpory sportu. Financování z rozpočtu obce je vhodné propojit i s dotačním programem příslušného kraje, pokud nějaký takový v rámci kofinancování existuje apod.

Jedná se o vzorovou strukturu plánu sportu obce, kterou je vhodné dále upravovat a doplnit například o přehled sportovních zařízení a subjektů, které fungují v rámci regionu v oblasti sportu, pasportizaci sportovních zařízení, nebo rozpočet dané obce ve vazbě na celkové výdaje směřované do podpory sportu.