1. listopadu, 2022

Postup, jak vytvořit kvalitní strategický plán obce

Veřejnou strategií se rozumí dokument obsahující ucelený soubor opatření, směřujících k dosažení cílů v definované oblasti. V případě strategického plánu obce se tedy jedná o soubor aktivit, vedoucích k vyváženému a udržitelnému rozvoji celého území.

Metodické pokyny

Tvorba strategického plánu by měla respektovat zejména Metodiku přípravy veřejných strategií a metodické doporučení Typologie strategických a prováděcích dokumentů. Posílení funkce strategického plánování na místní úrovni je rovněž jedním z cílů koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, konkrétně se jedná o zvýšení významu a kvality provádění strategického řízení.

Zásady tvorby strategie

Dle uvedených metodických doporučení by se strategický plán, též nazývaný jako program rozvoje obce, měl opírat o několik základních principů tvorby. V první řadě se jedná o transparentní a objektivní přípravu dokumentu, kdy se do celého procesu zahrne široký okruh zainteresovaných stran. V rámci přípravy strategie musí být aplikován projektový přístup. Cílem projektového řízení je nastavit optimální a transparentní systém řízení projektu tvorby strategie, který zajistí úspěšnou realizaci jednotlivých aktivit a dosažení cílů tvorby strategie. Strategický plán nesmí být připravován izolovaně, ale koordinovaně (musí respektovat strategické dokumenty na vyšší úrovni). Proces tvorby strategie by rovněž měl poskytnout odpovědi na základní otázky, např. proč je daná strategie vytvářena, co daná strategie řeší, jaký je cílový stav, kterého by mělo být realizací strategie dosaženo, kdy se bude problém řešit a kdy bude vyřešen, kdo bude problém řešit, jak dlouho daná strategie platí, nebo kolik bude dané řešení stát.

Proces tvorby strategie

Proces tvorby strategického dokumentu je rozdělen do sedmi základních fází:

  1. Identifikace potřeby tvorby strategie – Impuls pro tvorbu strategického dokumentu může vycházet z různých úrovní veřejné správy, zadavatelem je však zpravidla politický zástupce obce.
  2. Nastavení projektu – Vytváření strategie je samo o sobě projektem, proto je nutné k němu přistupovat z hlediska projektového řízení.
  3. Analytická a prognostická fáze – Cílem této fáze je shrnout dosavadní znalosti, detailně porozumět řešenému problému a následně převést tyto poznatky do analytické části strategického dokumentu.
  4. Stanovení základního strategického směřování – V rámci této fáze dojde k formulaci strategických cílů, zhodnocení nákladů na jednotlivá řešení a analýzu nákladů a přínosů, na jejichž výsledcích bude vybrána optimální varianta k rozpracování.
  5. Rozpracování strategie – Cílem této fáze je rozpracovat základní strategické směřování strategie (vizi, globální cíl a základní strategické cíle) stanovené v předchozí fázi a definovat další úroveň cílů strategie (např. specifické cíle, prioritní oblasti apod.), včetně nastavení soustavy indikátorů.
  6. Nastavení plánu implementace – Plán implementace nastavuje hierarchickou strukturu prací, implementační strukturu včetně systému řízení změn, systém řízení rizik a předpoklady úspěšné realizace strategie, systém monitorování naplňování cílů, systém evaluace, komunikační plán, rozpočet a zdroje financování strategie a časový harmonogram implementace strategie.
  7. Schvalování strategie – Cílem této fáze je schválit vypracovanou strategii včetně jejího plánu implementace, případně strategii upravit podle požadavků příslušných aktérů tak, aby následně byla schválena.

Důležitým nástrojem efektivního a kvalitního fungování obcí je využití strategického řízení jejich rozvoje. Tento proces obcím pomáhá nejen nalézat a dosahovat vlastních rozvojových cílů, ale také adaptovat se na neustále měnící se podmínky okolního světa.