9. května, 2022

Povinnost obce zveřejňovat informace o odpadu

K 1.1. 2021 vstoupil v platnost nový zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech. Nedílnou součástí tohoto zákona je i § 60, který definuje povinnost obcí zveřejňovat informace o odděleném sběru komunálního odpadu. Znění odstavce 4 je následující:

„Obec je povinna informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu. Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému.“

Konkrétní povinnosti pro obce dle zákona

Obec by měla:

  1. Zveřejňovat informace o sběru odpadu alespoň jednou ročně, tak aby byl umožněn vzdálený přístup (např. na webových stránkách obce).
  2. Informovat občany o tom, jakým způsobem lze nakládat s odpady:
  3. Jaké složky odpadu (plast × sklo × papír × kovy × nebezpečný odpad × objemný odpad atd.) lze odděleně sbírat?
  4. Jakým způsobem dochází ke sběru oddělených složek odpadu?
  5. Jak často dochází ke svozu odpadu?
  6. Jaká další místa (sběrný dvůr, sběrná hnízda s kontejnery atd.) v obci slouží ke sběru odpadu?
  7. Jakým způsobem je s odpadem dále nakládáno? Je odpad dále využíván, nebo dochází k jeho likvidaci?
  8. Informovat občany o způsobech, jak lze předcházet vzniku odpadu a jakým způsobem lze množství odpadu minimalizovat (recyklace, opětovné použití, kompostování, koncept zero waste atd.).
  9. Zveřejňovat výsledky odpadového hospodářství obce, včetně konkrétních údajů za uplynulý kalendářní rok (množství jednotlivých složek komunálního odpadu, náklady obce v Kč za tunu odpadu, celkové náklady obce na odpadové hospodářství).

Pokuta pro obec za nesplnění povinnosti

V případě, že obec nesplní některou z informačních povinností, hrozí na základě § 122 zákona o odpadech udělení pokuty až do výše 100 000 Kč.

Jako pomocný nástroj v rámci této informační povinnosti může sloužit Strategie odpadového hospodářství obce. Data o sběru komunálního odpadu, vyhodnocená v analytické části strategie, představují komplexní analýzu odpadového hospodářství v obci a svou povahou odpovídají požadavkům zákona o odpadech. Data zpracovaná tímto způsobem tak mohou být jednoduše zveřejněna na webových stránkách obce a do budoucna poslouží jako vzor, jaké informace zveřejňovat.

Prostorová analýza odpadového hospodářství obce v geografickém systému WEGAS
Ukázka finanční analýzy odpadového hospodářství obce ve Strategii odpadového hospodářství
Nádoby pro třídění odpadů ve sběrném hnízdě