11. srpna, 2023

Příklad spolupráce: Plán rozvoje sportu obce Hevlín

Plán rozvoje sportu je jedním z klíčových nástrojů, který slouží k plánování a řízení sportovního rozvoje obce. Jeho účelem je poskytnout systematický a dlouhodobý přístup k podpoře sportovních aktivit a infrastruktury a dosáhnout pozitivních přínosů, jako je například zlepšení zdraví a pohody obyvatel či posilování sociální soudržnosti. Jedním z inspirativních příkladů spolupráce byla tvorba Plánu rozvoje sportu obce Hevlín na období 2023 – 2028.

Plán rozvoje sportu je dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, pro obce povinný. Zastupitelé obce Hevlín nás začátkem roku 2023 oslovili, abychom jim tento plán zpracovali. Obec chtěla zlepšit stávající sportovní zařízení, vybudovat nová sportoviště a podpořit širokou škálu sportovních aktivit pro občany všech věkových skupin.

Obec Hevlín se nachází v okrese Znojmo v Jihomoravském kraji a žije zde přibližně 1 400 obyvatel. Hevlín je významným centrem pro cyklisty, jelikož obcí prochází řada významných cyklotras, například GW Praha-Vídeň nebo GW Krakov-Morava-Vídeň.

Jak naše spolupráce začala

V první fázi se uskutečnila společná schůzka nás, zpracovatelů plánu, s představiteli obce, Na této schůzce nám zástupci obce představili své cíle a očekávání. Společně jsme zhodnotili současnou sportovní infrastrukturu v obci. V rámci hodnocení jsme identifikovali řadu problematických oblastí, jako jsou například chybějící dětská hřiště ve vybraných částech obce, jejich oplocení nebo chybějící mobiliář pro cyklisty.

V rámci provádění analýzy Plánu rozvoje sportu jsme zmapovali stávající sportoviště v Hevlíně a vytvořili jsme jim evidenční listy. Každý evidenční list sportoviště zahrnuje informace o aktuálním stavu, využití a možnosti přístupu na sportoviště. U dětských a workoutových hřišť se v evidenčním listu uvádí také počet a druh herních prvků.

Nedílnou součástí sestavování plánu rozvoje sportu byla také komunikace se spolky, působícími v obci a následná identifikace jejich potřeb. A tak jsme se spojili například s Hevlínským babským spolkem, SDH Hevlín či Spolkem rybářů obce Hevlín. Tyto spolky se významně podílejí na sportovní aktivitě obyvatel a pořádají nejrůznější sportovní a kulturní události, například hasičské nebo rybářské závody. Hlavním problémem se ukázalo zejména nedostatečné zázemí pro činnost spolků.

Nastavování priorit

Výsledkem zhodnocení analytické části bylo stanovení dvou strategických cílů, a to Kvalitní sportovní zázemí a Aktivní život obyvatel.

První cíl, kvalitní sportovní zázemí, se zaměřuje na rozvoj sportovní infrastruktury v obci. Konkrétním příkladem navrhované aktivity, která má přispět k naplnění tohoto cíle, je vybudování šlapací drezíny, která přispěje k rozvoji cestovního ruchu a zdravého životního stylu obyvatel. Drezína bude provozována na nevyužívané železniční trati mezi Hevlínem a sousední obcí Šanov, v celkové délce zhruba 7 km. Dalším navrhovaným projektem v rámci tohoto cíle je výstavba sportovní haly, která na území obce zcela chybí.

Druhý cíl, Aktivní život obyvatel, je potom zaměřen na podporu sportovních aktivit občanů, s cílem vytvořit prostředí, které motivuje obyvatele k pravidelnému pohybu. Příkladem můžou být aktivity týkající se podpory činnosti spolků či propagace sportovních aktivit a sdružení.

Samotný Plán rozvoje sportu je potřeba během následujících let pravidelně aktualizovat, vyhodnocovat a upravovat pro měnící se potřeby obce.