12. dubna, 2023

Proces tvorby nového Programu rozvoje obce Tršice

Program rozvoje obce je plán stanovující cíle, priority a opatření, které formují představy o budoucím vývoji daného území. Zpracování samotného dokumentu je však komplexní proces zahrnující mnoho kroků a zapojující nejrůznější subjekty. Stejně tak tomu bylo v případě obce Tršice v Olomouckém kraji.

Čím jsme začali při tvorbě Programu rozvoje obce

V první fázi tvorby dokumentu bylo klíčové zanalyzovat současnou situaci v obci. K samotné analýze byla využita především veřejně dostupná data, například z veřejné databáze ČSÚ. Zkoumány byly nejen oblasti týkající se hospodářské, dopravní a ekonomické situace, ale také sociální, kulturní, environmentální či demografické faktory. Například index stáří, tedy poměr počtu obyvatel ve věku nad 65 let k počtu obyvatel ve věku do 14 let, je v obci Tršice výrazně nižší, než je tomu u vyšších správních celků, což indikuje popularitu obce mezi mladšími ročníky. Tyto informace jsou podstatné pro tvorbu dalších částí dokumentu. V rámci zpracování analytické části je rovněž důležitá návaznost na předchozí strategické dokumenty obce.

Jak jsme zapojili obyvatele a vedení obce

Nedílnou součástí zpracování byla také participace místních obyvatel v podobě účasti na dotazníkovém šetření. Dotazník byl dostupný v elektronické podobě po dobu 8 dní na webových stránkách a sociálních sítích obce Tršice. Občané tak měli možnost vyjádřit se k současnému stavu a přispět svými názory k formulaci představ o budoucím vývoji. Mezi respondenty byli taktéž místní podnikatelé, kteří hrají důležitou roli v rozvoji obce. Na základě výsledků dotazníku bylo například zjištěno, že téměř třetina obyvatel Tršic nejčastěji získává informace o dění v obci na sociálních sítích. Dle názoru občanů by obec měla v budoucnu směřovat své finanční prostředky zejména do rozvoje dopravní infrastruktury a zajištění vyšší bezpečnosti dopravy v centru obce u základní školy. Následující grafika zobrazuje, co obyvatelé považují za největší přednosti a nedostatky obce.

Po celou dobu tvorby Programu rozvoje obce Tršice bylo zásadní úzce spolupracovat a komunikovat s představiteli obce. V rámci spolupráce se uskutečnilo setkání se starostou Tršic, v prostorách obecního úřadu. Starosta definoval hlavní problematické oblasti, na které je potřeba se do budoucna primárně zaměřit, a to je bezpečnost v obci a investice do rozvoje technické infrastruktury. Součástí návštěvy byla také prohlídka vybraných lokalit na území obce, jako základní a mateřské školy Tršice či místního multifunkčního hřiště.

Stanovení cílů a plánovaní finančních zdrojů

Druhá fáze tvorby dokumentu se týkala zpracování návrhové a implementační části. V této fázi dochází k formulaci vize obce a strategických cílů, které jsou dále rozčleněny na jednotlivé aktivity a opatření. Obec Tršice si stanovila celkem 5 strategických cílů. Jejich přehled je na následujícím obrázku. Každá sekce pak byla konzultována se zastupiteli obce, byly stanoveny termíny a zodpovědné osoby pro jednotlivé aktivity, a především potřebné zdroje k realizaci. Mezi nejvýznamnější budoucí investice na území obce patří odkanalizování místních částí, díky čemuž by mělo dojít k vyřešení systému nakládání s odpadními vodami ve všech místních částech Tršic.

Samotná tvorba dokumentu byla zakončena předáním dokumentu, a to jak v tištěné, tak také v elektronické podobě obci Tršice. Do budoucna je však důležité Program rozvoje obce průběžně monitorovat a vyhodnocovat.

Program rozvoje obce Tršice 2023-2027 naleznete na webových stránkách obce zde: www.trsice.cz