2. dubna, 2023

Strategie cestovního ruchu jako nástroj rozvoje obce

Strategické dokumenty se obecně řadí mezi základní nástroje řízení, jejichž smyslem je stanovit směry rozvoje dané oblasti. Stěžejním úkolem rozvojových strategií je stanovení cílů a následně cest, kterými je možné vytyčených cílů dosáhnout. Obdobně tomu je i v odvětví cestovního ruchu. Rozvoj cestovního ruchu je důležitý zejména z důvodu jeho nezastupitelné role v rámci rozvoje národního hospodářství podílející se významným způsobem na tvorbě pracovních míst a podnikatelských příležitostí.

Strategie cestovního ruchu

Vliv strategií cestovního ruchu na rozvoj obcí a měst spočívá především ve zhodnocení jejich přírodních a kulturně historických atraktivit a pozitivním vlivu na ekonomickou stránku daného území. Mezi pozitivní ekonomické dopady patří konkrétně výdaje účastníků cestovního ruchu, daňové příjmy plynoucí od aktérů cestovního ruchu a další poplatky. Všechny zmíněné položky se často řadí mezi významné zdroje místních rozpočtů. Dále rozvoj cestovního ruchu podněcuje vznik podnikatelských a investičních příležitostí, nových pracovních míst, návštěvnost a celkovou úroveň infrastruktury, vybavenosti a služeb daného města či obce.

Výhody zpracované strategie turismu

Řádně zpracovaná strategie mnohdy dokáže kreativním způsobem řešit nedostatky a rozvíjet příležitosti dané oblasti zjištěné SWOT analýzou. Například Strategie rozvoje turistického ruchu města Kyjov odhalila problém se sezónností zdejšího turismu, spočívající v přetížení oblasti v rámci letní sezóny a absenci návštěvníků v období sezóny zimní. Na základě výstupů z analytické části, dotazování veřejnosti i podnikatelských subjektů se město rozhodlo tento problém řešit prostřednictvím tvorby tematických pobytových balíčků, které přilákají návštěvníky i mimo sezónu a dojde tak k rozložení návštěvnosti v čase a prostoru. Ve spolupráci se soukromými subjekty tak dojde k vytvoření 5 pobytových balíčků pro návštěvníky, se zaměřením na sport, víno, cyklistiku, tradice, nebo folklór a kulturu. Součástí balíčku je vždy ubytování spolu s nabídkou cílů a služeb v návaznosti na jeho zaměření a rovněž informační podpora ze strany města a dalších aktérů. Další problém, spočívající v absenci významného turistického cíle, má v plánu Kyjov řešit výstavbou rozhledny nad městem, která se zařadí mezi atraktivní cíle oblasti a přiláká do destinace další turisty, čímž se zvýší návštěvnost města.

Strategie cestovního ruchu tedy patří mezi stěžejní dokumenty, prostřednictvím kterých dochází ke stanovení priorit a podmínek udržitelného rozvoje cestovního ruchu každého územního celku.