13. listopadu, 2021

Strategie odpadového hospodářství pro cíle OH 2030

Rozvoj lidské společnosti přináší kromě celé řady pozitiv také zvýšenou produkci odpadů. Tento problém dnešní konzumní společnosti ale nemusí představovat pouze ekologickou zátěž, může znamenat také důležitou výzvu pro změnu spotřebitelského chování.

Udržitelné odpadové hospodářství

Důsledné třídění odpadu a jeho následná recyklace, kompostování a další moderní způsoby nakládání s odpady mohou Českou republiku přiblížit k vyspělým společnostem západní Evropy. Aby však mohlo být dosaženo cílů odpadového hospodářství na národní úrovni, je nutné tuto problematiku řešit především na místní úrovni. Obec je zodpovědná za odpad vyprodukovaný obyvateli na jejím území, a proto by měla mít vytvořenou svou vlastní strategii udržitelného rozvoje odpadového hospodářství, podle které by se vypořádávala s rostoucími nároky na třídění a využívání odpadu.

Strategie odpadového hospodářství

Strategie odpadového hospodářství má za cíl upravit současný stav nakládání s odpady v obcích tak, aby byl místní odpadový systém funkční a flexibilně reagoval na potřeby občanů, napomáhal k optimálnímu rozvoji obcí a zároveň byl šetrný k životnímu prostředí. Na začátku roku 2021 vešel v platnost také nový Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který přináší změny a nové povinnosti pro původce odpadu v souladu s právem Evropské unie. Účelem zákona je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí, zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů (§ 1, odst. 1). Předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi musí být v souladu s Plánem odpadového hospodářství České republiky a s plánem odpadového hospodářství příslušného kraje, ve kterém se daná obec nachází. Tímto by mělo být dosaženo cílů odpadového hospodářství a umožněno přejít k oběhovému hospodářství. Nový zákon lze tedy chápat jako harmonogram postupně se zpřísňujících opatření, která povedou k ochraně životního prostředí.

Změny v legislativě

Obce jsou nově povinny nastavit tzv. obecní systém odpadového hospodářství. Každá obec je povinna zajistit svoz veškerého komunálního odpadu vznikajícího na jejím území a určit místa pro oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, olejů, tuků a od roku 2025 také textilu (§ 59, odst. 1 a 2). Nastavení obecního systému představuje vývojovou změnu v přístupu obcí k odpadovému hospodářství. Proto by měly obce strategicky zvážit, jak přistoupí k nakládání s komunálním odpadem a jak nastaví poplatkovou povinnost původců odpadu, aby zároveň splňovaly požadavky na transparentnost a hospodárnost odpadového hospodářství.

Cíle odpadového hospodářství 2030

Dle nového zákona o odpadech by od roku 2025 měly odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořit 60 % celkového množství komunálních odpadů v obci (§ 59, odst. 3). Od roku 2030 by měly tyto recyklovatelné složky odpadu tvořit alespoň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 %. Z tohoto důvodu je nutné, aby obce počítaly se zvýšenými investicemi v oblasti odpadového hospodářství, k jejichž optimalizaci jim může napomoci právě strategické plánování. Strategie odpadového hospodářství obcí představuje nezbytný nástroj pro efektivní řešení problematiky odpadů do budoucna, díky kterému budou obce připraveny na zákonem stanovené cíle odpadového hospodářství do roku 2030.